POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:
1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu www.marnadrukarnia.com jest firma Unitekst. Agnieszka Skowerska z siedzibą w Warszawie, ul. Tyśmienicka 2/A29, 04-303 Warszawa. Dane kontaktowe firmy to: tel. 509696587, adres e-mail marnadrukarnia@gmail.com. W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Skowerska, z którym może się skontaktować pod adresem email: marnadrukarnia@gmail.com.
1.3. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
a) sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) marketingowych
c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
1.4. Podanie danych osobowych, numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą Unitekst. Agnieszka Skowerska.
1.5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
1.6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
b) WooCommerce, Przelewy24, Sofort, GiroPay, Polecenie Zapłaty Sepa – podmioty świadczące usługi płatności on-line,
c) Millenium Bank (zwany Bankiem) w związku z:
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
Millenium Bank
d) ośrodek szkoleniowy lub hotel, zwany dalej Obiektem, w którym realizowane są wydarzenia organizowane przez Unitekst. Agnieszka Skowerska, w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotowego wydarzenia – sporządzenia listy uczestników imprezy zamkniętej, przekazania listy zamówień na usługi danego podmiotu czy sporządzenia rooming listy dla noclegów.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników, w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Obiektu w celu należytego wykonania umów zawartych ze przez Obiekt z Unitekst. Agnieszka Skowerska, w szczególności w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotowego wydarzenia – sporządzenia listy uczestników imprezy zamkniętej, przekazania listy zamówień na usługi danego podmiotu czy sporządzenia listy noclegowej.
1.7 Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w dwóch celach: w trakcie realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym oraz dla realizacji wydarzeń organizowanych przez Unitekst. Agnieszka Skowerska. Dane nie są wykorzystywane poza okresem realizacji zamówienia.
1.8 Firma Unitekst. Agnieszka Skowerska zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia wszelakich danych osobowych poprzez środki ochrony elektronicznej oraz informatycznej.
1.9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1.10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Unitekst. Agnieszka Skowerska z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Rzecznika Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
2.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Unitekst. Agnieszka Skowerska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Unitekst. Agnieszka Skowerska, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.
2.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Kontynuuj zakupy