REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MarnaDrukarnia

z 27 września 2022

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Unitekst;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.marnadrukarnia.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Unitekst. Agnieszka Skowerska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Dane firmy:

Nazwa: Unitekst. Agnieszka Skowerska

nr NIP 1132289601

nr REGON: 146667478

Podmiot zarejestrowany jest wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Rzeczpospolitej Polskiej.

11. MarnaDrukarnia, powiązane grafiki, claimy, strona internetowa marnadrukarnia.com oraz konta mediów społecznościowych są częściami marki należącej do Unitekst. Agnieszka Skowerska.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod www.marnadrukarnia.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.marnadrukarnia.com prowadzony jest przez Unitekst. Agnieszka Skowerska.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

b.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, Ciasteczek, Flash, lub

b.) Inna przeglądarka internetowa odpowiadająca wymaganiom podanym w podpunkcie 2.5.a).

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep MarnaDrukarnia zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.marnadrukarnia.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, zdjęcia oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.0. Unitekst. Agnieszka Skowerska obejmuje prawami autorskimi i zabrania kopiowania oraz rozpowszechniania bez zgody autora:

– wszystkich zdjęć znajdujących się na stronie internetowej www.marnadrukarnia.com,

– opisów produktów znajdujących się we wszystkich kategoriach produktów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie i jego realizacji jest zaakceptowanie Regulaminu w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

3.2. Unitekst. Agnieszka Skowerska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Unitekst. Agnieszka Skowerska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Unitekst. Agnieszka Skowerska.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może ponownie złożyć zamówienia bez uprzedniej zgody Unitekst. Agnieszka Skowerska.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Unitekst. Agnieszka Skowerska,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

g) dokonania wpłaty za zamówiony w Sklepie produkt maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (przy wyborze opcji płatność przelewem).

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.marnadrukarnia.com, dokonać wyboru towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) innych, jeżeli występują.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie zamówienia”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Unitekst. Agnieszka Skowerska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

4.8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania informacji i zmiany statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez odbiór osobisty, przesyłkę Inpost przesyłkę kurierską, list polecony priorytetowy, list polecony ekonomiczny, paczkę pocztową priorytetową lub paczkę pocztową ekonomiczną. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia – jeżeli wystąpią.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta Zamówienia (o ile zamówienie zostało złożone w dzień roboczy, w przeciwnym razie termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty). Unitekst. Agnieszka Skowerska każdorazowo drukuje figurki na wyraźne zlecenie klienta, nie posiada bieżącego stanu magazynowego druków 3D.

Wyjątek stanowią produkty sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta oraz personalizowane zgodnie z jego życzeniami, w takich okolicznościach drogą e-mail zostaje uzgodniony dogodny dla obu stron termin realizacji.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.marnadrukarnia.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego wskazany w procesie składania zamówienia,

b) płatnością na telefon, na numer 790 014 411,

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Unitekst. Agnieszka Skowerska, 04-303 Warszawa, ul. Tyśmienicka 2/A29, podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego sprawdzenia Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Unitekst. Agnieszka Skowerska, 04-303 Warszawa, ul. Tyśmienicka 2/A29.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Unitekst. Agnieszka Skowerska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres marnadrukarnia@gmail.com. Unitekst. Agnieszka Skowerska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Kontynuuj zakupy